مقاله اثر آللوپاتیک عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز خرفه (.Portulace oleracea L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۵۷ تا ۶۳ منتشر شده است.
نام: اثر آللوپاتیک عصاره برگ اکالیپتوس (Eucalyptus globules Labill) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه علف هرز خرفه (.Portulace oleracea L)
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اکالیپتوس
مقاله آللوپاتی
مقاله جوانه زنی
مقاله خرفه
مقاله عصاره آبی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: علیرضانژاد علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی سیدعبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: الیاسی تورج
جناب آقای / سرکار خانم: آفریگان آزاده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر آللوپاتی عصاره برگ گیاه اکالیپتوس بر جوانه زنی علف هرز خرفه، پژوهشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. در این پژوهش عصاره آبی با غلظت های صفر، ۱٫۲۵، ۲٫۵، ۵، ۱۰ و ۱۵ گرم در لیتر از برگ تهیه و تاثیر آنها بر جوانه زنی بذرهای علف هرز خرفه بررسی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که عصاره آبی برگ گیاه اکالیپتوس باعث تفاوت های معنی داری در جوانه زنی علف هرز خرفه گردید. با افزایش عصاره میزان جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه چه و ساقه چه گیاهچه کاهش یافتند. بالاترین بازدارندگی در غلظت های ۱۰ و ۱۵ گرم در لیتر عصاره آبی برگ مشاهده گردید. تیمارهای مختلف عصاره برگ اکالیپتوس اثر بازدارندگی متفاوتی بر روی صفت جوانه زنی علف هرز خرفه دارد، اما در کل همگی اثر کاهشی دارند. تیمار ۱۵ بیشتر از بقیه تیمارها رشد گیاه را متوقف کرد به طوریکه نسبت به شاهد تعداد بذرهایی که جوانه زده بودند و همچنین طول گیاهچه تفاوت محسوسی دارد. ارتباط مستقیمی بین تعداد طبیعی جوانه ها و غلظت عصاره اکالیپتوس وجود دارد.