مقاله اثر آفت کش کلرپیریفوس بر تغییرات بافتی کلیه در موش صحرایی ماده بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱۵ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: اثر آفت کش کلرپیریفوس بر تغییرات بافتی کلیه در موش صحرایی ماده بالغ
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلرپیریفوس
مقاله بافت کلیه
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اوراقی آسیه
جناب آقای / سرکار خانم: حمایت خواه جهرمی وحید
جناب آقای / سرکار خانم: زارعیان محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مسمومیت با آفت کش ها یکی از شایع ترین نوع مسمومیت است که ممکن است در تماس اتفاقی افرادی که این ترکیبات را به منظورهای مختلف مصرف می کنند، دیده شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر حشره‎کش کلرپیریفوس بر بافت کلیه در موش‎های صحرایی می   باشد. در این تحقیق ۴۰ سر موش صحرایی بالغ ماده نژاد ویستار با وزن ۲۰۰±۱۵ گرم و سن ۲٫۵ ماه انتخاب و به ۴ گروه ۱۰ تایی تفسیم شدند. گروه کنترل که هیچ دارویی دریافت نمی کردند. گروه‎های تجربی ۱، ۲ و ۳ به ترتیب دوزهای ۱، ۲ و ۴ میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن کلرپیریفوس به صورت درون صفاقی به مدت ۱۴ روز دریافت کردند. سپس موش‎ها تشریح و بافت کلیه جدا و در محلول فرمالین ۱۰% تثبیت شد و مطالعات بافتی شامل اندازه گیری قطر بخش قشری، مرکزی، جسمک مالپیگی، گلومرول، کپسول بومن، لوله خمیده نزدیک، لوله خمیده دور، هنله و مجرای جمع کننده انجام شد. در پژوهش حاضر قطر بخش قشری در گروه های تجربی ۱ و ۲ نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنادار می‎باشد. قطر لوله جمع کننده ادرار نیز در گروه های تجربی ۱، ۲ و ۳ دارای افزایش معناداری نسبت به گروه کنترل می‎باشد (P<0.05). نتایج پژوهش حاضر نشان داد که کلرپیریفوس با اثر بر بخش قشری و مجاری جمع کننده ادراری باعث تغییراتی در عملکرد کلیه شده است که احتمالا این اثر را به واسطه مکانیسم گونه‎های فعال اکسیژن اعمال می‎کند.