سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هیفا سعدونی – کارشناش ارشد فیزیولوژی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم
فرنگیس قاسمی – دانشجوی دکترای آناتومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد جهرم، جهرم، ایران

چکیده:

آفت کش ها ابزاری جدید و قوی برای کنترل آفات هستند اما مصرف انها به عنوان تنها وسیله کنترل، عوارضی چون ایجاد مقاومت در آفات و نا هنجاری های زیست محیطی می شوند. به منظور بررسی اثر آفت کش دلتامترین بر بافت کلیهتحقیق حاضر انجام گرفت در پژوهش حاضر میانگین قطر گلومرول در گروه تجربی ۳، قطر کپسول در هر سه گروه تجربی و قطر مجرای جمع کننده ادرار در گروه تجربی ۵ و ۳ در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را نشان دادند p(. قطر بخش مرکزی و قشری کلیه ، لوله های خمیده و هنله اختلاف معنی داری در مقایسه با گروه کنترل و شاهد نداشتند با توجه به نتایج فوق، احتمالاً دلتامترین تا حدودی اثر تخریبی بر بافت کلیه داشته و این اثر وابسته به دوز می باشد. بنابراین در استفاده از این آفت کش باید احتیاط شود