سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن رحیمی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی
احسان ترابی – دانشجوی فوق لیسانس دانشگاه تهران
حسین رحیمی – ایستگاه تحقیقات زعفران و گیاهان دارویی شهرستان گناباد
مهدی عراقی – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

چکیده:

زعفران گرانترین محصول کشاورزی است و مانند سایر محصولات متاثر از یکسری عوامل محدود کننده از جمله خسارت آفات خاکزی نظیر کنه R. robini Claparede (Acari: Acaridae) میباشد. این کنه به دلیل رژیم غذایی چند خواری برای مدت مدیدی در خاک مزرعه باقیمانده و از مهمترین آفات زعفران میباشد. بهمنظور بررسی اثر آفتابدهی بر جمعیت این کنه و عملکرد گل زعفران آزمایشی در قالب بلوکهای کامل تصادفی با آرایش کرتهای خرد شده در سه تکرار در تیر ماه ۱۳۸۶ در مزرعه زعفرانی با سابقه کشت نسبتاً طولانی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان گناباد انجام شد. کود دامی به عنوان عامل اول در سه سطح: ۲۰، ۰ و ۴۰ تن در هکتار در کرتهای اصلی و مدت آفتاب دهی با استفاده از پلاستیک شفاف در ۵ سطح: ۰ و ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ و ۴۵ روز در کرتهای فرعی قرار گرفتند. پس از پایان عملیات آفتاب دهی، مطابق عرف منطقه اقدام به کشت زعفران گردید. نتایج آزمایش پس از دو سال اجرا نشان داد اثرات هر دو عامل مقدار کود دامی و تعداد روز آفتاب دهی بر جمعیت کنه موجود در یک کیلوگرم خاک و تعداد گل زعفران در کرت ها معنی دار شده است.