سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بهزاد نظری – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدحسین قریشی نجف آبادی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

ناتوانی نسبی محققیندریافتن الگوی تغییرات رودخانه ها باعث شده است که همواره به دنبال روشهای جدید برای حل این مشکل باشند از آنجا که درطبیعت اغلب اوقات جریان آب آشفته است بدیهی است که صرفنظر از آشفتگی دردرک رفتار رودخانه ها مشکل ایجاد می کند دراین تحقیق با استفاده از روش تحلیلی شیونو ونایت که دربرگیرنده اثراشفتگی است مقطع پایدار کانالهای آبرفتی مستقیم با مصالح دانه ای بررسی میگردد دراینم قاله با فرض یککانال آبرفتی مستقیم با سطح مقطع مستطیل و متشکل از مصالح دانه ای یکنواخت به بررسی اثر استفاده از روش شیونو و نایت درمحاسبه نسبت عرض به عمق بهینه پرداخته م یشود درپایان تلفیق شیونو و نایت با تئوری حدی ظرفیت انتقال رسوب بیشینه نتایج ازمایشگاهی را با دقت بسیار بالاتر از تلفیق معادله مانینگ این تئوری حدی پیش بینی می کند.