سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه،
مرتضی قدیم زاده – دانشیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه
مراد جعفری – استادیار گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشگاه ارومیه

چکیده:

در این مطالعه ، اثر آسکوربیکاسید در رویانزایی میکروسپور کلزا Brassica napus رقم PF7049.5 مورد بررسی قرار گرفت. سطوح مختلف آسکوربیکاسید (۰,۵,۱۰,۲۰,۵۰,۱۰۰,۲۰۰mg/1) در دو پیش تیمار دمایی (دمای ۳۰ درجه سانتیگراد برای ۱۵ روز و دمای ۳۲/۵ درجه سانتیگراد برای دو روز و به دنبال آن ۱۳ روز با دمای ۳۰ درجه سانتیگراد در تاریکی انجام گرفت . میزان رویانزایی به طور معنی داری با استفاده از ۱۰mg/l آسکوربیکاسید تقریباً دو برابر (۳۳۴ رویان در هر پتری) در مقایسه با کنترل (۱۸۵ رویان در هری پتری) در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد افزایش یافت.