مقاله اثر آسکوربیک اسید بر شاخص های جوانه زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در تحقیقات بذر (علوم و تکنولوژی بذر) از صفحه ۴۳ تا ۵۱ منتشر شده است.
نام: اثر آسکوربیک اسید بر شاخص های جوانه زنی و تغییرات بیوشیمیایی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسکوربیک اسید
مقاله آنزیم های آنتی اکسیدانتی
مقاله تنش شوری
مقاله سورگوم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آزادی محمدصادق
جناب آقای / سرکار خانم: یونسی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبایی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: انصاری امید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پیش تیمار بذرها موجب بهبود خصوصیات گیاهچه ای و گیاهان بعدی می شود. به منظور بررسی اثر آسکوربیک اسید بر رشد گیاهچه و تغییرات آنزیم های آنتی اکسیدانتی بذر سورگوم تحت شرایط تنش شوری آزمایشی بصورت فاکتوریل، در قالب طرح کاملا تصافی و با ۳ تکرار انجام شد. فاکتور اول شامل تیمار بذر با غلظت های صفر (هیدروپرایم) و ۱۰۰ پی پی ام آسکوربیک اسید و بذر بدون پرایم و فاکتور دوم شامل سه سطح شوری (صفر، -۷ و -۱۴ بار) بود. نتایج نشان داد که اثر آسکوربیک اسید و تنش شوری بر روی درصد جوانه زنی، سرعت جوانه زنی، درصد گیاهچه نرمال، وزن خشک گیاهچه، متوسط مدت زمان جوانه زنی، انرژی جوانه زنی، کاتالاز و آسکوربات پروکسیداز معنی دار بود. نتایج نشان داد که بالاترین درصد جوانه زنی، سرعت سرعت جوانه زنی، درصد گیاهچه نرمال و وزن خشک گیاهچه مربوط به غلظت ۱۰۰ پی پی ام آسکوربیک اسید بود. همچنین تیمار بذر سبب افزایش در میزان فعالیت سوپراکیسید دیسموتاز، کاتالاز و آسکوربات پروکسیداز شد.