سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی گیاه پالایی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

لیلا شایسته – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کر
ناصر کریمی – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه
حمید رضا قاسمپور – عضو هیئت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

آرسنیک یک شبه فلز سمی برای گیاهان است که از طریق منابع طبیعی و مصنوعی محیط زیست را آلوده کرده و سلامتی انسان را مورد تهدید قرار داده است . از این رو پاکسازی خاک های آلوده به آرسنیک یک مبحث مهم زیستی جهت مطالعه است. در این پژوهش اثر غلظت های مختلف آرسنیک ۰ تا ۱۳۰۰ میکرومولار روی بیومس ریشه و ساقه و محتوای کلروفیل گیاه Isatis cappadocica و گیاه خاکشیر Isatis cappadocica از همان خانواده بررسی شد. نتایج نشان داد افزایش غلظت آرسنیک اثر معنی داری بر روی بیومس و محتوای کلروفیل گیاه I. cappadocica ندارد در حالی که در گیاه خاکشیر کاهش ۶۳ درصدی بیومس بخش هوایی در تیمار ۴۰۰ میکرومولار مش اهده شد . بنابراین گیاه I. cappadocica یک گیاه بیش انباشگر آرسنیک است که به دلیل تغییرات ژنتیکی در یک یا چند ژن مقاومت بیشتری در برابر غلظت های خیلی زیاد آرسنیک دارد.