سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدعباسعلی اندرخور – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران

چکیده:

بمنظور بررسی تعیین بهترین تراکم بوته یک رقم آزاد گرده افشان آفتابگردان به نامMASTER با در نظر گرفتن فواصل مختلف بوته با هدف استفاده بهینه از زمین زراعی و افزایش عملکرد دانه آفتابگردان در واحد سطح، آزمایش در قالب اسپلیت پلات بر پایه طرح بلوکهای کامل ، تصادفی در ۴ تکراردرسال زراعی ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ درایستگاه تحقیقات زراعی دشت ناز مرکز مازندران انجام گرفت.در این طرح تراکم بوته ۴ ، ۶و۸و۱۰ بوته در متر مربع بعنوان فاکتور فرعی و فواصل بین ردیف ۵۰ ،۶۰و۷۰ سانتیمتر بعنوان فاکتور اصلی در نظرگرفته شد . صفات موردبررسی شامل طول دوره رویش، ارتفاع بوته، قطر طبق، وزن هزار دانه و عملکرد دانه و روغن بوده است.نتایج بدست آمده از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین داده ها به روش دانکن در سال اول نشان دادکه تراکم بوته در مترمربع برای صفات مورد بررسی ارتفاع، طول دوره رویش ،عملکرد وهزاردانه در سطح ۱ و ۵ درصد احتمال معنی داربود در حالی که برای صفات قطر طبق معنی دار نبوده است .کمترین ارتفاع بوته ۱۷۸/۸ سانتی متر کمترین طول دوره رویش ۹۶/۶۷ روز و بیشترین عملکرد دانه ۱۶۷۶ گرم در کرت) مربوط به تیمارb4 با تراکم ۱۰ بوته در متر مربع بوده که به ترتیب در کلاس A,C, C قرار گرفته استبیشترین وزن هزاردانه مربوط به تیمار هایb3 ,b1 با تعداد ۴ و ۸بوته در متر مربع بوده که در سطح ۵% احتمال اختلاف معنی داری بایکدیگر نداشته ودر کلاسA با میانگین ۶۲/۵۸ و ۵۹ گرم قرارگرفته اند همچنین نتایج بیانگر معنی دار شدن اثر متقابل تیمارها برای صفات ارتفاع بوته، طول دره رویش، عملکرد، ووزن هزار دانه در سطح ۱ و ۵% احتمال بود. طوری که کمترین ارتفاع مربوط به تیمارa3*b4=70*10با میانگین ۱۷۵ سانتی متر بوده که در کلاسG قرار دارد.همچنین کمترین طول دوره رویش مربوط به تیمارa1*b4=50*10با میانگین ۹۵ روز در کلاسE می باشد،و بیشترین عملکرد دانه مربوط به تیمارa3*b4=70*10 وبیشترین وزن هزار دانه مربوط به تمامی تیمارها به جز دو تیمار a3*b2=70* و ۶۰ a2*b4=60*10 بوده که درکلاسC,B قرار گرفتند،بقیه تیمارها از نظر آماری اختلاف معنی داری با یکدیگر در سطح احتمال ۱% نداشته ودر یک کلاس قرارگرفتند