سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

عباس ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
احمد طهماسبی – دانشآموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شیراز
افشین مظفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
مالک داراب زاده – دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی اثر آرایش کاشت و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد، آزمایشی در قالب یک طرح بلوک کامل تصادفی بصورت اسپلیت فاکتوریل با چهار تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی شهرستان مهران اجرا شد. فواصل بین ردیف به عنوان عامل اصلی در سه ۷ و ۱۰ سانتیمتر بود. نتایج تجزیه /۵ ، ۴۰ و ۵۰ سانتیمتر و عامل فرعی فواصل بوته روی ردیف شامل سه سطح ۵ ، سطح شامل ۳۰ واریانس نشان داد که تفاوت عملکرد دانه در فواصل بین ردیف، همچنین فواصل روی ردیف در سطح احتمال ۱% معنی دار بود و بیشترین تولید در واحد سطح در بیشترین فواصل بین و روی ردیف بدست آمد. اثر فاصله ردیف و فاصله بوته و اثر متقابل آنها بر عملکرد بیولوژیک، تعداد دانه در غوزه و تعداد غوزه در بوته معنی دار بود. همچنین، در بررسی اثرات فواصل مختلف بر روی درصد روغن مشاهده شد که این تیمارها اثر معنی داری بر درصد روغن نداشتند.