سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرامرز سیدی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلست
محمد نعمتی – ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گلست

چکیده:

به منظور بررسی اثرتاریخ و آرایش کاشت بر عملکرد میوه خربزه جارجو و برخی دیگر از صفات، آزمایشی در قالب بلوک های کامل تصادفی و بصورت اسپلیت فاکتوریل و در چهار تکرار به مدت دو سال از سال ۱۳۸۶ در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد اجرا گردید. رقم مورد کاشت خربزه جارجو بود. چهار تاریخ کاشت از ۲۰ فروردین و به فواصل هر ۱۰ روز کرت اصلی را تشکیل می دادند و ترکیبی از فواصل ردیف(۱۸۰، ۲۳۰، و ۲۸۰ سانتی متر) و فواصل بوته(۵۰ و۷۰ سانتی متر) کرت فرعی را تشکیل می دادند. کاشت به صورت جوی و پشته ای بود. به منظور تعیین کل عملکرد میوه، متوسط وزن میوه، تعداد میوه در بوته و در هکتار، ردیف های میانی با دست برداشت گردید. پس از پایان هر سال تجزیه واریانس ساده روی عملکرد میوه وسایر صفات مورد بررسی انجام و مقایسه میانگین صفات به روش حداقل تفاوت معنی دار انجام شد. جهت تجزیه داده ها از نرم افزار آماری S.A.S استفاده شد. در سال ۱۳۸۶ اثر تاریخ کاشت بر عملکرد میوه، وزن میوه و تعداد میوه در هکتار معنی دار بود. همانند سال اول بیشترین عملکرد میوه در تاریخ کاشت ۲۰ فروردین حادث شد. کمترین فاصله ردیف بیشترین عملکرد میوه را تولید نمود. با توجه به نتایج آزمایش و در نظر گرفتن عملکرد میوه و وزن میوه تاریخ کاشت مناسب در منطقه برای خربزه جارجو نیمه اول فروردین می باشد. آرایش کاشت مناسب با توجه به نتایج این آزمایش فاصله ردیف ۱۸۰ سانتی متر و فاصله روی ردیف ۷۰ سانتی متر است.