مقاله اثر آرایش یافتگی زنجیر بر رفتار انتقال حلال در نانوکامپوزیت های لاستیک طبیعی – نانورس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در پژوهش های کاربردی در شیمی (پژوهش های شیمی کاربردی) از صفحه ۱۳ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: اثر آرایش یافتگی زنجیر بر رفتار انتقال حلال در نانوکامپوزیت های لاستیک طبیعی – نانورس
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لاستیک طبیعی
مقاله نانورس
مقاله آرایش یافتگی
مقاله شبکه ناهمسانگرد
مقاله تراوایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی قاری هدایت اله
جناب آقای / سرکار خانم: شکوری زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش اثر آرایش یافتگی زنجیرها و نانولایه های سیلیکاتی بر رفتار انتقال حلال در لاستیک طبیعی مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از مفهوم شبکه دوگانه، آرایش یافتگی زنجیرهای لاستیک طبیعی در حضور نانولایه های سیلیکاتی و همچنین عدم حضور نانولایه های سیلیکاتی مطالعه شد. در این راستا، با اعمال کرنش کششی در مرحله پخت آمیزه ها، آرایش یافتگی مورد نظر در آمیزه ها ایجاد و اثر این آرایش یافتگی بر رفتار جذب حلال لاستیک طبیعی و نانوکامپوزیت های آن مطالعه شد. میزان آرایش یافتگی زنجیرهای لاستیک طبیعی با استفاده از آزمون تورم ناهمسانگرد و آزمون پراش پرتو ایکس و همچنین مطالعات ریخت شناسی بررسی شد. ویژگی های انتقال حلال از جمله ضریب نفوذ، جذب و تراوایی تولوئن در لاستیک طبیعی و نانوکامپوزیت های آن سنجیده شد. اثر دما بر فرایند انتقال حلال در نانوکامپوزیت های تولیدی در گستره دمایی ۲۵ تا ۴۵ درجه سانتیگراد بررسی و وابستگی دمایی ضرایب نفوذ، تراوایی و نوع سازوکار نفوذ مشخص شد. همچنین عامل های ترمودینامیکی از جمله انرژی فعال سازی، تغییرهای آنتالپی و آنتروپی برای فرایند انتقال حلال در نانوکامپوزیت های تولیدی بررسی شد. تغییرهای آنتالپی برای فرایند جذب حلال در لاستیک طبیعی خالص نشان دهنده غالب بودن سازوکار جذب از نوع هنری بوده، در حالی که افزودن نانورس به لاستیک طبیعی سبب تغییر سازوکار به سازوکار لانگمیر می شود. بر اساس رفتار انتقال حلال در لاستیک طبیعی، صورت بندی زنجیری و همچنین ریزساختار نانوکامپوزیت های تولیدی به طور غیرمستقیم بررسی شد. نتیجه ها نشان می دهد که آرایش یافتگی زنجیرهای پلیمری در حضور نانورس بیشتر بوده و همین امر اثر قابل توجهی بر رفتار نفوذپذیری لاستیک طبیعی دارد.