سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی نوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد
حسن رمضان پور – استادیارگروه خاکشناسی دانشگاه گیلان

چکیده:

این مطالعه به منظور بررسی اثر آتش سوزی بر وضعیت اسیدیته خاک جنگلی انجام شد. بدین منظور نمونه برداری از سه عمق ۳-۰، ۶-۳ و ۹-۶ سانتی متری خاک سوخته و غیرسوخته، یک ماه پس از آتش سوزی انجام شد. نتایج آزمایش ها نشان داد که آتش سوزی باعث افزایش pHخاک شده که اثر آن محدود به عمق اول بود و در سایر عمق ها اختلاف معنی داری را نشان نداد. احتمالاً تغییر شکل ماده آلی و آزاد شدن باز های تبادلی از دلایل اصلی افزایش pH خاک بود. آتش سوزی باعث مصرف ماده آلی خاک شد، بطوری که مقدار ماده آلی در خاک سوخته بطور معنی داری کاهش یافت. اثرات آتش سوزی بر مقدار اسیدیته قابل تبادل نشان داد که آتش سوزی تنها بر مقدار هیدروژن قابل تبادل معنی دار بود که در خاک سوخته کاهش یافته بود ولی شدت کم آتش سوزی مانع اثر آتش سوزی بر مقدار آلومینیوم قابل تبادل شد.