سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احمد صالحی رزوه – کارشناسی ارشد مهندسی نساجی شیمی نساجی و علوم الیاف
حسین توانایی – دانشیار دانشکده نساجی اصفهان

چکیده:

پلی آمید ها یکی از پلیمرهای مهم تجاری می باشند که جهت کاربردهای صنعتی و نساجی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به اینکه در واکنش پلیمریزاسیون نایلون ها خروج آب باعث پیشرفت واکنش می گردد، لذا میزان آب همراه پلیمر در ریسندگی از اهمیت بسزایی برخوردار است. در این تحقیق اثر آب همراه چیپس نایلون ۶ و ۶۶ برروی رئولوژی پلیمر و خواص مکانیکی نخ تایر حاصله مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور استحکام، ازیاد طول نخ های تولیدی در آب همراه های مختلف اندازه گیری شد. همچنین ویسکوزیته چیپس و مذاب خروجی از رشته ساز در آب همراههای مختلف تعیین گردید. نتایج آزمایشات نشان می دهد که چنانچه آب همراه چیپس پلیمر کمتر از مقدار تعادلی باشد، در هنگام ریسندگی ویسکوزیته مذاب خروجی از رشته ساز نسبت به چیپس اولیه پیدا می کند و عواملی نظیر تعداد گروههای انتهایی و حضور مواد پایدار کننده بر روی میزان تغییر ویسکوزیته مذاب موثر می باشند. همچنین با افزایش آب همراه چیپس از استحکام نخ های تولیدی کاسته شده و ازدیاد طول تا حد پارگی افزایش پیدا می کند. این تغییرات در خواص مکانیکی با تغییرات در ویسکوزیته الیاف مرتبط می باشد.