سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش تخصصی نمک زدایی آبهای شور، لب شور و تصفیه پساب

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجتبی خوش روش – دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
بهروز مصطفیزاده فرد – استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
علیرضا کیانی – دانشیار بخش فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلس
سید فرهاد موسوی – استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در مناطق خشک و نیمه خشک منابع آب غیرشور که برای تولید کشاورزی ضروری است، محدود میباشد. به دلیل افزایش بهره- برداری از حجم منابع آبی، هر روز دسترسی به آب مرغوب و با کیفیت مناسب برای کشاورزی رو به کاهش است. با توجه به اهمیت آب و کمبود منابع آبی در کشور، استفاده از منابع موجود به صورت صحیح و کاربرد آبهای نامتعارف یکی از مهمترین اهداف در بخش کشاورزی میباشد. برای ممانعت از تجمع رسوب املاح و اصلاح خاک میتوان از روش مغناطیسی کردن آب استفاده کرد. آب مغناطیسی با عبور آب از میان یک آهنربای دائمی مغناطیس پایدارقوی مستقر روی خط لوله بوجود می- آید. در این مطالعه تأثیر آب مغناطیسی بر سدیم خاک با استفاده از سیستم آبیاری قطرهای مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل دو تیمار آب مغناطیسی و آب غیر مغناطیسی بهعنوان عامل اصلی و سه تیمار غلظت املاح آب چاه، ۲۰۰, ۴۰۰ میلی گرم در لیتر غلظت کربنات کلسیم بهعنوان عامل فرعی بود. طرح آزمایشی بهصورت کرت دو بار خرد شده در قالب بلوک کامل تصادفی و با سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین غلظت سدیم خاک در عمقهای ۲۰-۰، ۴۰-۲۰، ۶۰-۴۰ سانتی متر زیر قطرهچکان برای تیمار آب مغناطیسی کمتر از تیمار آب غیر مغناطیسی بود و در سطح احتمال ۵ درصد معنیدار شد. در نتیجه استفاده از آب مغناطیسی برای اصلاح خاکهای سدیمی توصیه میشود.