مقاله اثر آب انار بر روی هموگرام در موش های صحرایی نر بالغ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۲۵ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: اثر آب انار بر روی هموگرام در موش های صحرایی نر بالغ
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب انار
مقاله هموگرام
مقاله موش صحرایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: قائدی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انار به عنوان منبع مهمی از ترکیبات آنتی اکسیدانی نظیر پلی فنول ها می باشد که از استرس های اکسیداتیو جلوگیری نموده و در بهبود عملکرد سیستم گردش خون موثر است. این مطالعه با هدف بررسی اثر آب انار بر روی هموگرام موش های صحرایی نر بالغ انجام گردید. در این مطالعه، چهل سر موش صحرایی نر بالغ در قالب گروه های کنترل، شاهد و تجربی مورد بررسی قرار گرفتند. گروه های تجربی به سه دسته تقسیم شدند که آب انار را با مقادیر ۱، ۲ و ۴ میلی لیتر برای مدت ۲۱ روز بصورت خوراکی دریافت نمودند. گروه شاهد نیز آب مقطر دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ تیماری دریافت نداشتند. در پایان روز بیست و یکم از ناحیه بطن قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و کلیه نمونه های خونی با استفاده از روش های آزمایشگاهی معمول تعداد کل گلبول های سفید، قرمز، پلاکت ها، میزان هموگلوبین و هماتوکریت، غلظت متوسط هموگلوبین سلولی، هموگلوبین متوسط گلبولی و حجم متوسط گلبولی اندازه گیری شد. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و t تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این تحقیق نشان داد، آب انار بصورت وابسته به دوز باعث کاهش گویچه های سفید، غلظت هموگلوبین در یک گلبول، میزان پلاکت ها، درصد لنفوسیت ها و مونوسیت ها در سطح P£۰٫۰۵ می گردد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که آب انار احتمالا با داشتن ترکیبات فلاونوئیدی و آنتی اکسیدانی بر روی هموگرام موثر است.