مقاله اثر آب انار بر برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۱ تا ۷ منتشر شده است.
نام: اثر آب انار بر برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش های صحرایی نر بالغ دیابتی شده
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب انار
مقاله هموگرام
مقاله دیابت
مقاله موش صحرایی نر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدابراهیم
جناب آقای / سرکار خانم: مهربانی داوود
جناب آقای / سرکار خانم: قایدی حمیدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آب انار منبع مهمی از ترکیبات آنتی اکسیدانی و منبع غنی از پلی فنول ها می باشد که قادرند با اثرات مضر فرایندهای اکسیداسیون در بافت ها مقابله کنند، لذا این مطالعه با هدف بررسی اثر آب انار بر روی برخی فاکتورهای هموگرام و وزن موش صحرایی نر بالغ دیابتی شده انجام گردید. ۴۸ سر موش صحرایی نر بالغ در قالب گروه های کنترل سالم، کنترل دیابتی، شاهد دیابتی و تجربی مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه های تجربی به سه دسته تقسیم شدند که آب انار را با مقادیر ۱، ۲ و ۴ میلی لیتر در روز برای مدت ۲۱ روز به صورت گاواژ دریافت کردند.گروه شاهد آب مقطر دریافت نمود و گروه های کنترل نیز تحت تیمار قرار نگرفتند. در این مطالعه برای دیابتی کردن موش ها از دوز ۶۰ mg/kg استرپتوزوتوسین استفاده شد که به صورت درون صفاقی به آن ها تزریق گردید. در پایان روز بیست و یکم پس از وزن کشی از ناحیه بطن قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد و با استفاده از روش های رایج آزمایشگاهی تعداد کل گلبول های سفید، قرمز، پلاکت ها، میزان هموگلوبین و هماتوکریت، غلظت متوسط هموگلوبین سلولی، هموگلوبین متوسط سلولی، حجم متوسط گلبولی و میزان تغییر وزن اندازه گیری شدند و نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون های آماری ANOVA و t تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که آب انار باعث افزایش وزن، تعداد گلبول های سفید و حجم گلبول های قرمز و کاهش پلاکت ها در موش های صحرایی نر بالغ در سطح P£۰٫۰۵ می شود. نتایج نشان داد که آب انار احتمالا به خاطر داشتن ترکیبات آنتی اکسیدانی و کاهش هورمون های استرس باعث افزایش گلبول های سفید و کاهش پلاکت ها و افزایش وزن می گردد.