سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی شینی دشتگل – رئیس اداره آبیاری و زهکشی، موسسه تحقیقات و آموزش توسعه نیشکر و صنایع جا
حیدرعلی کشکولی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان و عضو هی
عبدعلی ناصری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان و عضو هی

چکیده:

رطوبت غلاف برگ یکی از پارامترهایی است که می توان با اندازه گیری آن به وضعیت رطوبت موجود در بافت گیاه پی برد. آزمایش در سه تیمار آبیاری معمول، آبیاری جویچه ای یک در میان ثابت و آبیاری جویچه ای یک در میان متغیر انجام شد. در، ماههای اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد و شهریور در شروع آبیاری برای اندازه گیری رطوبت غلاف برگ، از برگهای شماره های ۳ ۷۵ درجه – ۵ و ۶ نمونه برداری صورت گرفته و پس از وزن نمودن مقدار مشخصی از آنها، در مدت ۲۴ ساعت در دمای ۸۰ ،۴ سانتیگراد در آون قرار داده و درصد رطوبت غلاف برگ را تعیین می کنیم. همچنین از نمونه های فوق جهت اندازه گیری ازت برگ با استفاده از دستگاه کجلدال نیز استفاده شد. درصد رطوبت غلاف برگ در تیمارهای مختلف آبیاری و مقایسه آن با استاندارد نشان داد که بیشترین میزان همبستگی بین داده ها در تیمار آبیاری یک در میان جویچه ای متغیر و کمترین همبستگی در تیمار آبیاری معمول می باشد و این موضوع نشان دهنده وضعیت مطلوب رطوبت غلاف در تیمارآبیاری یک در میان جویچه ای متغیرنسبت به سایر تیمارها می باشد. مقایسه درصد ازت پهنک برگ در تیمارهای مختلف نشان می دهد که تیمار آبیاری یک در میان متغیر بیشترین میزان همبستگی بین داده ها را همچنین در تیمار آبیاری معمول مزارع (شاهد) کمترین همبستگی بین داده ها را دارا می باشد.