سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شراره کاظمی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
روزبه مردان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

این مطالعه در سال ۱۳۸۸ به منظور ارزیابی اثر هیدروپرایمینگ برروی سه رقم گلرنگ و تحت سه رژیم آبیاری انجام گرفت. برخی از مطالعات اثرات سودمند پرایمینگ بذر را بر روی گیاهان مختلف بررسی کردهاند اما در حال حاضر اطلاعات کمی در مورد خصوصیات مربوط به جوانهزنی، مراحل نموی، عملکرد و خصوصیات کمی و کیفی بذور تیمار شده ژنوتیپهای مختلف گلرنگ وجود دارد. آزمایش به صورت اسپیلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد در این آزمایش سه رژیم آبیاری (پس از ۷۰و ۱۰۵ و ۱۴۰ میلیمتر تبخیر از تشت تبخیر کلاس آ) به عنوان کرت اصلی و دو سطح تیمار بذر (بذور تیمار شده با آب و بذور شاهد) و سه رقم گلرنگ (نبراسکا C111 ،GILA10 به صورت فاکتوریل در کرتهای فرعی پیاده شدند. در این مطالعه عملکرد دانه در واحد سطح در حالت هیدروپرایمینگ نسبت به بذور شاهد حدود ۳۵ درصد بیشتر بود .با افزایش میزان رطوبت قابل دسترس برای گیاه بر عملکرد دانه افزوده شد و رقم نبراسکا – ۱۰ از نظر عملکرد بر دو رقم C111 ،GILA برتری داشت درصد روغن در حالت هیدروپرایمینگ نسبت به حالت شاهد و در رقم نبراسکا ۱۰ – نسبت به دو رقم C111 ، GILA بیشتر بود. درصد روغن و پروتئین در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد تحت تاثیر تیمار رطوبتی قرار گرفتند، با این تفاوت که با تاخیر در آبیاری، درصد روغن کاهش و درصد پروتئین افزایش یافت .با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق به نظر میرسد در شرایطی مشابه مطالعه حاضر جهت حصول عملکرد بیشتر در کشت بهاره گلرنگ هیدروپرایمینگ بذر بر عدم تیمار بذر و واریته نبراسکا۱۰بر دو واریتهC111 ،GILA برتری داشته باشد.