سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

صمد اسفندیاری – دانشجوی دکترا آبیاری و زهکشی
حسین دهقانی سانیج – استادیار پژوهشی موسسه تحقیقات فنی مهندس یکشاورزی کرج
امید علیزاده – استاد دانشگاه فردوسی مشهد
کامران داوری – دانشیار گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رشد و توسعه ریشه در جذب آب و دیگر عناصر غذایی بسیار موثر است روشهای مختلف آبیاری و کود آبیاری برتوسعه عمق ریشه و در نهایت برجذب آب و عناصر توسط گیاه و رشد آن تاثیر دارند این مطالعه در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی واقع در شهر کرج برروی گیاه ذرت رقم دابل کراس ۳۷۰ انجام شد. تیمارهای روش آبیاری شامل آبیاری قطره های سطحی و زیرسطحی و میزان کود نیتروژن در دو سطح شامل ۵۰ و ۱۰۰% نیاز کودی که سطح ۵۰% در سه قسط قبل از کشت ۱۵ و ۲۵ روز بعد از کشت و سطح ۱۰۰% در شش قسط قبل از کشت ۱۵ و ۲۵و ۳۵و۴۵و۵۵ روز بعد از کشت به روش کود آبیاری در اختیار گیاه قرارگرفت تیمارهای فوق در قالب آزمایش اسپلیت پلات برپایه بلوکهای کامل تصادفی که عامل اصلی روش آبیاری و فرعی نیاز کودی گیاه بود با سه تکرار انجام شد. برا یتعیین رشد و توسعه ریشه ذرت در دو مرحله ا زدوره رشد شامل ۴۰ و ۷۰ روز بعد از تاریخ کاشت ، نمونه برداری ریشه توسط یک مکعب با ضلع ۲۰ سانتی متر از روی پشته انجام و بعد از شستشو در صافی هی پلاستیکی با آب ، وزن تر، خشک، حجم، طول و تراکم ریشه اندازه گیری شد.