سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی غلامی – دانش اموخته ی کارشناسی ارشد رشته زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول
عباس ملکی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امین فتحی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
صادق بهامین –

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام گندم دیم آزمایشی به صور اسیلیت پلات در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با ۳ تکرار در سال ۱۳۱۱ در ایستگاه تحقیقاتی سرابله انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل چهار سطح) بودنآبیاری، آبیاری تکمیلی در مرحله ظهور سنبله، آبیاری تکمیلوی در مرحله گلدهی و آبیاری تکمیلی در مرحله شیری دانه و تیمارهای فرعی شامل دو سطح )رقم گندم نستور و رقم گندم زاگرس بود. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که عملکرددانه و اجزاء عملکرد تحت تأثیر سطو آبیاری قرار گرفتند و در این میان بیشترین و کمترین عملکرد دانه به ترتیب مربوط بهتیمار آبیاری در مرحله ظهور سنبله ) ۶۲۲۴ کیلو گرم در هکتار و تیمار شاهد ) ۱۰۷۳ کیلو گرم در هکتار بود. در بین ارقام مورد آزمایش رقم نستور بیشترین عملکرد را در تیمار آبیاری در مرحلوه ظهوور سونبله بوا ۳۰۲۱ کیلو گرم در هکتار نشان داد. بینتیمارهای آبیاری از حاظ عملکرد دانه تفاو آماری معنی داری مشاهده نشد، همچنین اثر آبیاری در رقم عملکرد دانه را تحتتأثیر قرار نداد. از این پژوهش میتوان نتیجه گیری گرفت که شناخت مراحل حساس رشد و واکنشهای عملکرد و اجزای عملکرد دانه به زمان و میزان آب دریافتی در سیستم آبیاری تکمیلی تحت شرایط دیم، نقش مهمی در افزایش تو لید گندم دارد. بنابرای ن،استفاده از سیستم آبیاری تکمیلی و انجام آبیاری در مرحله حساس گندم و تامین میزان آب کافی در این مرحله میتواند منجر به افزایش عملکرد دانه گندم در شرایط دیم مشابه این آزمایش گردد