سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

عباس ملکی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
احمد طهماسبی – دانش آموخته کارشناسی ارشد اصلاح نباتات دانشگاه شیراز
افشین مظفری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
علی حیدری مقدم – دانشآموخته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر آبیاری تکمیلی بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ۳ رقم نخود دیم، آزمایشی به صورت کرت های یکبار خرد ۱۳۸۷ انجام گرفت. – شده با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار در منطقه شیروان و چرداول ایلام در طی سال زراعی ۸۸ فاکتور اصلی شامل ۴ تیمار آبیاری، شاهد بدون آبیاری، یکبار آبیاری در مرحله ۵۰ % غنچه دهی، یکبار آبیاری در مرحله ۵۰ % گلدهی و فیلیپ و محلی بود. اثر تیمارهای آبیاری روی ، ILC یکبار آبیاری در زمان پر شدن غلاف ها، و فاکتور فرعی شامل ۳ ژنوتیپ، ۴۸۲ صفات عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، تعداد غلاف بارور در بوته، تعداد دانه در بوته و وزن صد دانه معنی دار بود. ۱۱۴۰ کیلوگرم در هکتار در تیمارهای مختلف آبیاری دارای بیشترین عملکرد و / در میان ژنوتیپ ها رقم فیلیپ با متوسط عملکرد دانه ۵۱ ۱۰۵۶ کیلوگرم در هکتار دارای حداقل عملکرد بود. به طور کلی انجام یکبار آبیاری در مرحله پر شدن غلاف ها و / رقم محلی با ۹۸ ۲۹ درصد افزایش عملکرد دانه نسبت به شاهد شد و آبیاری در مرحله ۵۰ %پرشدن غلاف ها بیشترین / ۴۱ و ۳ / گلدهی بترتیب موجب ۳ ۱۲۶۳ کیلوگرم در هکتار در تیمار آبیاری در مرحله ۵۰ % پرشدن غلاف ها / عملکرد دانه را تولید نمود. رقم فیلیپ با متوسط عملکرد ۳۱ ۸۹۳ کیلوگرم در هکتار در تیمار بدون آبیاری کمترین مقدار عملکرد دانه را / حداکثر عملکرد دانه را داشت و رقم محلی با عملکرد ۲۶ داشت.