سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهدی قاجارسپانلو – استادیاردانشکده علوم زراعی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری تکمیلی بر رشد وتولید سویا آزمایشی با چهار تیمار آبیاری و سه رقم سویا که دراستان مازندران کشت می شوند شامل ارقام هیل، جی کی و سحر در مزرعه دانشگاه علوم کشاورزی ساری انجام پذیرفت. تیمارهای آبیاری شاملI0 یکبار آبیاری برای جوانه زدن، I1 دوبار آبیاری یکبار برای جوانه زدن و دیگری در هنگام رشد رویشیI2 سه بار آبیاری یکبار برای جوانه زدن، هنگام رشد رویشی و در زمان گلدهی I3 چهار بار آبیاری یکبار برای جوانه زدن، هنگام رشد رویشی، زمان گلدهی و در مرحله پر شدن غلاف آزمایش فوق در غالب طرح کرتهای خرد شده ( اسپیلیت پلات ) با پایه بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار انجام شد بدین صورت که تیمارهای آبیاری در کرتهای اصلی و ارقام سویا در کرتهای فرعی قرار گرفتند. بر اساس نتایج بدست آمده آبیاری تکمیلی بر وزن کل ماده خشک ( عملکرد کل )، عملکرد دانه، کارایی مصرف آب و بر شاخص برداشت ارقام مختلف سویا موثر بود وبر درصد روغن و درصد پروتئین دانه ارقام مختلف سویااثرمعنی داری نداشت. از بین ارقام مطالعه شده نیز رقم جی کی بالاترین عملکرد را از خود نشان داد و برای کشت در مناطق فوق مناسب تشخیص داده شد.