سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مریم مرادمند – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی علوم خاک دانشگاه شهرکرد
حبیب اله بیگی هرچگانی – استادیارعلوم خاک دانشگاه شهرکرد
عبدالرحمن محمدخانی – استادیارعلوم باغبانی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

در دهههای اخیر در ایران که از جمله کشورهای خشک و نیمه خشک جهان به شمار میآید، استفاده از پساب تصفیه شده شهری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. ورود پساببه خاک میتواند باعث انباشته شدن بیش از حد فلزات سنگین در خاک گردد. آلودگی خاک به این عناصر موجب جذب به وسیله گیاه و ورود آنها به زنجیره غذایی میشود. در این پژوهش سعی شده است تا توزیع فلز سنگین نیکل حاصل از مصرف پساب در اندامهای مختلف گیاه فلفل سبز بررسیشود. به این منظور آزمایش گلدانی در چهارچوب طرح کاملاً تصادفی انجام شد و آبیاری با درصدهای مختلف پساب در آب آبیاری ( ۰ ، ۲۵% ، ۵۰% ، ۷۵% و ۱۰۰% ) صورت گرفت. غلظت نیکل در میوه، ریشه و اندامهایهوایی فلفل سبز و همچنین در خاک گلدانها اندازهگیری شد. نتایج نشان داد آبیاری با پساب تصفیه شده شهرکردتأثیری بر غلظت نیکل در خاک و اندام فلفل سبز نداشت.