سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اسماعیل مردوخی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حسین شریفان – استادیار گروه آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
مهدی ذاکری نیا – استادیار گروه آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

پنبه یکی از گیاهان مقاوم به شوری است که در کشور ما در چهار استان گلستان ، خراسان و کرمانشاه به طور عمده کشت می شود. در این تحقیق که در یکی از گلخانه های دانشکده علوم کشاورزی گرگان انجام شد اثر آبیاری با آب دریای خزر بر روی جوانه زنی گیاه پنبه در قالب طرح فاکتوریل در پایه طرح کاملا تصادفی انجام شد و از آنالیزهای اماری با استفاده نرم افزار SAS نسخه ۱ء۹ مورد ارزیابی قرار گرفت در این تحقیق ۱۳۲ گلدان در قالب سه ماده آزمایشی با سه نوع خاک ، خاک معمولی ، مخلوط خاک- پرلیت و پرلیت (هر ماده آزمایشی شامل یک نوع خاک با ۱۱ تیمار و ۴ تکرار) ارزیابی شد. تیمارها شامل: آبیاری با اب معمولی (به عنوان شاهد) ، ۱۰ ، ۲۰ ، ۳۰ ، ۴۰ ، ۵۰ ، ۶۰ ، ۷۰ ، ۸۰ ، ۹۰ ، ۱۰۰ درصد اختلاط آب دریای خزر و آب معمولی بود. در این تحقیق میانگین طول ساقه ، طول ریشه و تعداد برگ اندازه گیری شد که نتایج نشان داد با افزایش تیمارهای اب دریا ، میانگین میانگین طول ساقه ، طوا ریشه و تعداد برگ کاهش یافت که اختلاف تیمار شاهد با تیمار صد در صد به ترتیب حدود ۱۴ سانتی متر ، ۴ سانتی متر و برگ بود. مقایسه تیمارها نشان داد که اختلاف معنی داری در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد بین تیمارها وجود دارد . البته باید این را هم در نظر گرفت که با افزایش تیمارهای اب دریا جوانه زنی پنبه به تاخیر افتاد.