سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

کاظم فخاریان – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی صراف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد
ایمان حسین زاده عطار – دانشجوی دکتری ژئوتکنیک

چکیده:

کوبش شمع باعث بهم خوردگی درخاک اطراف جدار آن شده اما با گذشت زمان مجددا خاک شرایط اولیه خود را بازیابی می کند این مساله باعث تغییرات ظرفیت باربری شمع ها درطول زمان میگردد این تغییرات بخصوص درپروزه های بزرگ صنعتی ازدیدگاه اقتصادو ایمنی پروژه از اهمیتخاصی برخوردار است جهت برآورد میزان تغییرات ظرفیت باربری شمعهای کوبیده شدهدرمنطقه ماهشهر ظرفیت باربری شمع ها با استفاده از آزمایشهای تمام مقیاس استاتیکی و دینامیکی PDA دزمان های مختلف اندازه گیری شده است با تفکیک مقاومت نوک و جدار شمع ها و بررسی تغییرات مقاومت جداری درطول زمان علاوه برتعیین ضریب گیرش خاک طبق رابطه معروف ارایه شده درادبیات فنی رابطه جدیدی توسط نویسندگان ارایه شده است.