سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سمیه شریفی – کارشناسی ارشد خاکشناسی دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمدرضا شریفی – کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

بررسی کاربرد دو نوع ماده آلی در جنوب منطقه جیرفت روی قابلیت جذب عناصر در ذرت انجام گرفت. ذرت از گیاهان مهم اقتصادی دنیا بوده به دلیل ویژگی های خاص خود نظیر قدرت سازگاری با شرایط اقلیمی گوناگون در تمام دنیا و از جمله ایران گسترش یافت به طوری که جایگاه سوم را بعد از گندم و برنج از نظر سطح زیر کشت بخود اختصاص داده است. کودهای حیوانی و سایر بقایای آلی اثرات مثبتی بر حاصلخیزی، شرایط فیزیکی، جمعیت و فعالیت های میکروبی، خصوصیات شیمیایی خاک و عملکرد محصول دارند. در این آزمایش نمونه های هواخشک شده از عمق ۳۰-۰ در سال ۱۳۸۸ از دو محل عنبرآباد (خاک شور) و مرکز تحقیقات جیرفت (خاک غیر شور) در گلدانهای پلاستیکی به مقدار ۳ کیلوگرم ریخته شدند.در کشت گلخانه ای ذرت از طرح بلوکهای کامل تصادفی بصورت فاکتوریل با ۳ تکرار استفاده شد. تیمارها شامل کود گاوی و تفاله لیمو در دو سطح ۰و ۴% بود. به مدت ۴۵ روزعملیات انکوباسیون صورت گرفت و پس ازآن در هر گلدان ۹ بذر کاشته شد که بعد از دو هفته تعداد بوته ها به۳ عدد درهر گلدان تقلیل یافت. در طی ۶۰ روز دوره رشد گیاه رطوبت گلدانها به روش وزنی در حد ۸۰% ظرفیت زراعی ثابت نگهداشته شد. پس از برداشت گیاهان مقدارآهن، روی و منگنز جذب شده توسط بخش هوایی ذرت اندازه گیری شد. بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش کود گاوی و تفاله لیمو آهن را در گیاه نسبت به شاهد در هر دو خاک شور و غیر شور افزایش داد. کود گاوی در خاک غیر شور میزان آهن گیاه را نسبت به شاهد افزایش داد ولی تفاله لیمو آنرا نسبت به شاهد کاهش داد. کود گاوی و تفاله لیمو منگنز را در گیاه نسبت به شاهد در هر دو خاک شور و غیر شور کاهش داد. کود گاوی و تفاله لیمو در خاک شور و غیر شور میزان روی گیاه را نسبت به شاهد افزایش داد.