سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

هاله طیب رضوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
پژمان مرادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
فروزنده سلطانی – دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرغلظت های مختلف کودهای بیولوژیک نیتروکسین و باکتری حل کننده فسفات برجذب عناصرغذایی نیتروژن N فسفرP و کلسیم Ca درفلفل دلمه ایCapsicum annuum آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درسال ۹۰-۸۹ به اجرا درآمد همه گیاهان قبل از کاشت نشاها درگلدان درشرایط گلخانه ای با کودهای بیولوژیک نیتروکسین و باکتری حل کننده فسفات تیمار شدند نتایج نشان داد که بیشترین میزان عناصر ازت و فسفربرگ ازتیمار نیتروکسین با نسبت ۱:۵ همراه باکتری حل کننده فسفات را بطور معنی داری به میزان ۰/۲۷درصد و ۲/۱۶درصد تحت تاثیر قرار داد همچنین میزان کلسیم میوههای تیمارشده بانیتروکسین ۱:۵ و یبوفسفات افزایش چشمگیری نشان داد کاربرد غلظت های کمترنیتروکسین و باکتری حل کننده فسفات تفاوت معنی داری با تیمارشاهد نداشت.