سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

چمران رسول حیدری کاه کش – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی دزفول
فربد فتوحی – عضو هئیت علمی دانشگاه دزفول
قدرت ا… فتحی – عضو هئیت علمی دانشگاه رامین اهواز
خلیل عالمی سعید – عضو هئیت علمی دانشگاه رامین اهواز

چکیده:

به منظور بررسی اثرات کاربرد کودهای دامی و سطوح مختلف کود نیتروژنه بر روی درصد پروتئین و عملکرد دانه گندم آزمایشی مزرعه ای در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ در اراضی کشت و صنعت کارون به صورت اسپلیت پلات با دو عامل سطوح مختلف کود نیتروژنه به عنوان فاکتور اصلی و انواع مختلف کود دامی موجود در منطقه به عنوان فاکتور فرعی در قالب بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا گردید. عامل اصلی شامل سطوح صفر، ۷۵، ۱۵۰ و ۲۲۵ کیلوگرم کود نیتروژن بر حسب Kg N/ha (ا احتساب ۴۶%) و عامل فرعی شامل کودهای دامی گاوی، گوسفندی، گاومیشی به میزان هر کدام ۲۰ تن در هکتار و یک تیمار شاهد(بدون کاربرد کود نیتروژن و کود دامی) اعمال شدند. نتایج آزمایش نشان داد با افزایش کاربرد سطح نیتروژن عملکرد دانه و میزان پروتئین آن افزایش معنی داری در سطح ۱% نشان داد. بیشترین میزان عملکرد و پروتئین دانه در بین تیمارهای کود نیتروژنه، متعلق به تیمار ۲۲۵ کیلوگرم کود نیتروژنه و به ترتیب به میزان ۵۸۳۱/۴ کیلوگرم در هکتار و ۱۱/۸۱ درصد و کمترین آن متعلق به تیمار شاهد و به ترتیب به میزان ۴۱۶۷/۱ کیلوگرم در هکتار و ۱۰/۶۱ درصد و از بین تیمارهای کود دامی بکار رفته که در سطح احتمال ۱% معنی دار بودند کود گاومیشی به ترتیب به مقادیر ۵۶۱۲ کیلوگرم در هکتار و ۱۱/۵۰ درصد بیشترین و کمترین عملکرد متعلق به تیمار بدون کود دامی و به میزان ۴۳۰۴/۵ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان پروتئین متعلق به تیمار کود گاوی و به میزان ۱۰/۶۶ بوده است. همچنین اثر متقابل دو فاکتور فوق نیز در سطح احتمال ۵% برای درصد پروتئین معنی دار و برای عملکرد دانه در هیچ سطحی معنی دار نگردید. در بین اثرات متقابل دو فاکتور فوق بیشترین عملکرد و میزان پروتئین دانه متعلق به کود گاومیشی به همراه ۲۲۵ کیلوگرم کود نیتر و ژن و با تولید ۶۹۷۳ کیلوگرم در هکتار ۱۲/۱۸ درصد بوده و کمترین عملکرد متعلق به تیمار شاهد و به میزان ۳۶۳۷ کیلوگرم در هکتار و کمترین میزان پروتئین متعلق به تیمار کود گاوی بدون کود نیتروژن و به میزان ۹/۸۶ درصد بوده است. از نتایج فوق می توان چنین نتیجه گرفت که کاربرد کود نیتروژن توام با کودهای دامی در افزایش میزان پروتئین دانه گندم می تواند تاثیر بسزایی داشته باشد.