سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

افسانه شجاعی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مجتبی علوی فاضل – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان
ابراهیم فتاحی نژاد – دانشگاه آزاد

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر نیتروژن و کود زیستی نیتروکسین برعملکرد و اجزای عملکرد گندم آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب طرح بولک کامل تصادفی با ۹ تیمار در۴تکرار درپاییز ۸۹ درشهرستان بهبهان اجرا شد فاکتوراول شامل ۵۰و۱۰۰و۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن درهکتار وفاکتور دوم کاربرد کودزیستی نیتروکسین با سه سطح عدم تلقیح تلقیح ۳و۶لیتر درهکتار با بذربود صفاتی ازقبیل عملکرد دانه تعداددانه درسنبله وزن هزاردانه و تعدادسنبله مورد بررسی قرارگرفتند نتایج نشان داد که تیمارهای آزمایشی اثرمعنی داری برعملکرد و اجزای عملکرد گیاه گندم ایجاد نمودند کاربرد نیتروکسین باعث افزایش ۴۹و۳۷و۱۶درصدی عملکرد دانه تعدادسنبله درمترمربع وزن هزاردانه شد اما تاثیر معنی داری روی تعداددانه درسنبله نداشت باتوجه به اثرات متقابل نیتروژن ونیتروکسین بیشترین عملکرد دانه گندم ۵۴۵۳/۷ کیلوگرم درهکتار درتیمار ۵۰کیلوگرم نیتروژن به همراه ۳ لیتر درهکتار نیتروکسین حاصل شد