سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

فرشته عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد
عبدالله جوانمرد – استادیاران دانشگاه آزاد مهاباد
منصور سهرابی –
سامان یزدان ستا – مربی دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیک ازجمله راهبردهای تغذیه گیاه برای نیل به اهداف کشاورزی اکولوژیک است توسعه روزافزون مصرف گیاهان دارویی نیاز به توسعه کشت و مدیریت و برنامه ریزی صحیح دارد سیاهدانه یکی ازگیاهان دارویی مهم و ارزشمندی است که خواصی همچون افزایش شیرمادران ضدصرع ضدباکتری ضدویروس دارد به منظور بررسی اثرکودهای بیولوژیک و شیمیایی برسیاهدانه آزمایشی درسال زراعی ۹۰-۸۹ بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار دردانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد مهاباد انجام شد تیمارهای آزمایش شامل کود نیتروژن درسه سطح ۰و۲۵و۵۰ کیلوگرم درهکتار و کودهای بیولوژیک درپنج سطح ۰ بیوسوپرنیتروکسین قارچ مایکوریزا آربوسکولار و فسفات بارور ۲ بود نتایج بررسی ها حاکی از آن بود که تلقیح با کودهای بیولوژیکمنجر به افزایش معنیداردرارتفاع بوته تعدادساقه فرعی و تعداددانه درکپسول گردید بیشترین و کمترین درصد ارتفاع بوته درکود بیولوژیک نیتروکسین ۱۰۰درصد و شاهد ۸۹ درصد بدست آمد که تیمارشاهد ۱۱ درصد با نیتروکسین اختلاف داشت.