سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرخ امیدی – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت
علی سپهری – استادیار دانشگاه بوعلی سیناهمدان

چکیده:

این ازمایش به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف آبیاری روی عملکرد و ا جزای عملکرد دررقم لوبیا قرم و ارزیابی ارقام موردن ظر ازحالظ تحمل یا مقاومت به خشکی براساس شاخصهای مقاومت به خشکی درسال ۱۳۹۱ درمزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان اجرا گردید پژوهش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد فاکتورهای مورد ازمایش شامل چهارسطح آبیاری آبیاری کامل قطع یکبارآبیاری قبل ازگلدهی قطع یکبارآبیاری بعدازگلدهی قطع ابیاری قبل و بعدازگلدهی و دو رقم لوبیا قرمز اخترودرخشان بودند شاخصهایی که به منظور ارزیابی ارقام استفاده شد شامل شاخص تحمل تنش STI بهره وری متوسط MP شاخص تحمل TOL شاخص حساسیت به تنش SSI بودند نتایج حاصل از تجزیه واریانس و مقایسه میانگین حاکی ازآن بود که رقم اخترتوانایی تحمل بیشتری نسبت به رقم اختردربرابر تنش خشکی دارد