سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیدرضا مشایخی – دانشجوی کارشناسی ارشد گیاهان دارویی
امیرحسین بقائی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسعود گماریان – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
غلامرضا نادری – مربی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

آلودگی خاک به فلزات سنگین و تجمع این عناصردرگیاه یکی از مهمترین مسائل محیط زیست است که زندگی گیاهان انسان ها و حیوانات را تهدید می کند همچنین استفاده ازبقایای آلی مانند کودگاوی روش مناسبی برای بازگرداندن مواد آلی و برخی عناصرغذایی به خاک به شمار میرود ازطرفی کشاورزان ازسال ۱۹۵۰ تابحال مواد ریزمغذی را با عوامل کلات کننده مورد استفاده قرارمیدهند به منظور بررسی اثرکلات برغلظت کادمیم درگیاه دارویی همیشه بهارCalendula officinalis درخاکی با ۵۰مگاگرم درهکتار کودگاوی دوسطح ۰و۲٫۵ میلی مول درکیلوگرم خاک اتیلن دی آمین تترااستیک اسید EDTA همچنین هشت سطح ۰و۵و۱۰و۱۵و۲۰و۳۰و۴۰و۸۰ میلی گرم درکیلوگرم نمک کلرید کادمیم درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار صورت گرفت نتایج نشان داد درتیمارهایی که کلات اعمال شده بود جذب کادمیم درساقه و ریشه گیاه همیشه بهاربطور معنی داری افزایش یافت