سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیرحسین خاضع – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدشهرقدس

چکیده:

با توجه به افزایش روز افزون جمعیت،کمبود موادغذایی وازهمه مهمترکم آبی، افزایش تولیدات کشاورزی بیش از پیش اهمیت می یابد .افزایش سطح زیر کشت، افزایش عملکرددرواحد سطح و افزایش محصول در واحد زمان سه روش افزایش تولیدات کشاورزی محسوب می شوند. افز ایش محصول در واحد زمان از طریق کاشت دو یا بیشتر از دوگیاه زراعی در یک مزرعه در هر نیز امکان پذیر است. به منظور بررسی اثرکشت مخلوط ذرت- (Multiple cropping) سال یا زراعت چند کشتی سویابرعملکرداین دوگیاه درشرایط کم آبیاری آزمایشی درسال ۱۳۹۰ بصورت بلوک های کاملاتصادفی درچهارتکراردرمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاداسلامی واحدشهرقدس اجراگردید.عامل موردبررسی اثرکشت مخلوط ذرت وسویا در شرایط کم آبیاری بود.نتایج نشان دادکه کشت مخلوط برتعدادبرگ سویاوذرت وهمچنین برارتفاع گیاه،وزن ترو وزن خشک گیاه ذرت براثرکشت مخلوط افزایش یافته.