سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زهرا پازانی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
صاحبعلی بلندنظر –
جعفر محمدی –

چکیده:

کشت مخلوط ازروشهای مناسب برای حرکت درراستای کشاورزی پایدار میب اشد براین اساس ازمایشی درفصل زراعی سال ۱۳۸۸ درمزرعه ای واقع در۵کیلومتری جاده میانه – تبریز اجرا گردید این ازمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با دو فاکتور فاکتور اول ارقام خیار امپراتور بینگو سوپراستار و نفر و فاکتور دوم فاصله کاشت پیازخوراکی ۸و۱۰و۱۲ سانتیمتر رقم قرمز آذرشهر در۴ تکرار بصورت افزایشی اجرا شد بوته های خیار درپشته های بصورت دوطرفه با فاصله ۲۰۰×۵۰ سانتیمتر کاشته شد سپس نشاها ۲ ماهه پیاز خوراکیدرفواصل ۸و۱۰و۱۲ سانتیمتر نشا گردید نتایج نشان داد که درعملکرد ارقام مختل فو فواصل کاشت پیاز اختلاف معنی داری وجود داشت عملکرد پیازخوراکی درکشت خالص با عملکرد آن درکشت مخلوط با ارقام سوپراستار نفروبینگو اختلاف معنی داری نشان نداد بیشترین عملکرد پیاز درفاصله کاشت ۱۰ سانتیمتر مشاهده شد ارقام امپراتور و سوپراستار عملکرد بیشتری درمقایسه با دو رقم دیگر خیار درواحد سطح تولید نمودند. بین عملکرد درارقام مختلف خیار درکشت مخلوط با پیاز خوراکی اختلاف معنی دار درسطح معنی داردرسطح احتمال ۱ درصد وجود داشت.