سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیده خدیجه موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی
مسعود زاده باقری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
عبدالحسین ابوطالبی – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد جهرم

چکیده:

برای حفظ و نگهداری کیفیت و بازارپسندی و تنظیم بازارمیوه نگهداری میوه پرتقال درسردخانه ضروری است دراین پژوهش میوه های پرتقال تحت تیمارپلی آمین اسپرمیدین با غلظت یک و ۱/۵میلی مولار به روش غوطه وری به مدت ۵ دقیقه تیمار و درسردخانه با دمای ۳/۵+درجه سانتیگراد به مدت ۴ ماه قرار داده شدند اندازه گیری صفات درزمان برداشت و درزمانهای ۱و۲و۳و۴ ماه پس از انبارمانی انجام گرفت و صفاتی ازقبیل ارزیابی کیفیت TA و میزان قند ارزیابی گردید این آزمایش بصورت فاکتوریل با طرح پایه بلوک کامل تصادفی در۵ تکرار به اجرا درآمد نتایج حاصله نشان داد که تیمار اسپرمیدین ۱میلی مولار بیشترین میزان قند را داشت همچنین بیشترین میزان کیفیت ظاهری میوه درتیمار اسپرمیدین ۱/۵میلی مولار و کمترین میزان TA درتیمار اسپرمیدین ۱/۵میلی مولار مشاهده گردید و تفاوت معنی داری بین تیمارها دیده نشد.