سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

شهره فاضل – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
امین فرنیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد
عباس ملکی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امین فتحی –

چکیده:

این تحقیق به منظور بررسی اثرکاربرد پتاسیم و روی درشرایط مختلف قطع ابیاری برعملکرد و اجزای عملکرد ذرت تابستانه درشرایط آب هوایی ایلام انجام شد طرح آماری مورد استفاده اسپلیت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی بوده که تنش خشکی به عنوان فاکتور اصلی شامل ابیاری کامل و قطع ابیاری درمرحله گلدهی و قطع ابیاری درمرحله پرشدن دانه درکرت های اصلی و مقادیرکودهای پتاس و روی به ترتیب شامل سولفات پتاس به میزان صفرو۷۵و۱۵۰وسولفات روی به میزان صفرو۳۰و۶۰ کیلوگرم درهکتار بصورت فاکتوریل درکرتهای فرعی اجرا شدند نتایج تجزیه واریانس صفات مورد بررسی نشان داد که سطوح آبیاری تاثیر معنی داری براکثرصفات داشت بیشترین عملکرد دانه درحالت آبیاری نرمال به مقدار ۹۴۰۲/۷ کیلوگرم درهکتار بدست آمد که نسبت به قطع ابیاری درگلدهی ۳۴درصد افزایش داشت کود پتاسیم نیز تاثیر معنی داری برتمام صفات به جز تعداد ردیف دانه دربلال داشت