سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

معصومه اسدی آقبلاغی – دانشجوی کارشناس یارشد علوم و تکنولوژی بذر
محمد صدقی – دانشیاران دانشگاه محقق اردبیلی
رئوف سیدشریفی –

چکیده:

به منظور بررسی اثراسید هیومیک و کادمیم برشاخصهای جوانه زنی و رشد گیاهچه بذرکدوی تخم کاغذی ازمایشی بصورت فاکتوریل برپایه طرح کاملا تصادفی درازماییشگاه فیزیولوژی و تکنولوژی بذردانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا گردید تیمارهای این ازمایش شامل عنصرکادمیم درسه سطح ۰شاهد ۱۰۰و۲۰۰ ppm و اسید هیومیک درپنج سطح ۰شاهد ۱۰۰و۲۰۰و۳۰۰و۴۰۰ (mg .lit-1) بودند صفات اندازه گیری شده شامل درصد جوانه زنی متوسط زمان و متوسطجوانه زنی روزانه سرعت جوانه زنی طول ریشه چه و ساقه چه وزن تروخشک ریشه چه و ساقه چه و شاخص وزنی وطولی قدرت گیاهچه بودند نتایج درانی ازمایش نشان داد که اثرکادمیم و اسید هیومیک برکلیه شاخصهای رشد گیاهچه معنی دار ولی برصفات جوانه زنی بی معنی بود.