سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه سادات بنی کریم – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع چوب و کاغذ
محمدرضا ماستری فراهانی – استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

دراین تحقیق اثرپیش تیمار جوشاندن و خشک کردن به منظور افزایش جذب آب و اماده نبودن نمونه های فراورده چندسازه تیمار شده با درصدهای متغیر نانواکسید روی ۰و۱و۲و۳%۶۰و۷۰درصد آرد چوب جهت آزمون مقاومت به پوسیدگی مورد بررسی قرارگرفت جهت این ارزیابی نمونه های فراورده چندسازه به ابعاد ۱×۱×۱ برحسب سانتی متر تحت ۵چرخه جوشاندن و خشک کردن قرارگرفتند درهرچرخه نمونه ها بهمدت ۲ ساعت جوشانده شده و سپس به مدت ۲۴ساعت درآون دردمای ۱۰۳ درجه سانتیگراد قرار گرفتند وزن نمونه ها قبل و بعد از هرسیکل اندازه گیری و نیز درصد رطوبت نمونه ها محاسبه شد نتایج نشان داد نمونه های فراورده چندسازه چوب پلاستیک با درصد های ۰و۱و۲و۳درصد نانواکسید رویدرهمان چرخه اول جوشاندن به میزان قابل توجهی آب جذب کردند و به رطوبت مناسب برای پوسیدگی رسیدگی و نیز جذب آب آنها طی چرخه های متوالی افزایش یافت