سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه حسینی – کارشناس ارشد زراعت
ولی ربیعی – عضو هیئت علمی دانشگاه زنجان

چکیده:

به منظور مطالعه تاثیر پرایمینگ بذر با نیترات پتاسیم اسید جیبرلیک با دز۵۰ ppm هیدروپرایمینگ به مدت ۲۴ ساعت در دمای اتاق به همراه شاهد آب مقطر برجوانه زنی و رشد اولیه شوید آزمایشی دردانشگاه آزاد اسلامی واحدتبریز در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار اجرا شد نتایج نشان داد که اثر تیمارهای گوناگون برروی طول گیاهچه نسبت طول ریشه چه به ساقه چه وزن خشک گیاهچه شاخص ویگور معنی دار است نتایج مقایسه میانگین تیمارها بیانگر آن است که وقتی بذور شوید با هیدروپرایمینگ کشت شدند طول گیاچه آن نسبت به شاهد آب مقطر حدود ۶درصد افزایش نشان داد درحالیکه مقدار این افزایش نسبت به شاهد در سطوح تیمار بذر با اسید جیبرلیک هیدروپرایمینگ به ترتیب ۴۹ و ۲۱ درصد محاسبه شد شاخص ویگور ان درشاهد بیشترین مقدار را داشته و کمترین آن بهترتیب درسطوح تیمار بذر با اسید جیبرلیک هیدروپرایمینگ و نیترات پتاسیم بود. دربقیه صفات اندازه گیری شده عدم معنی داری مشاهده شد. توصیه می شود با استفاده از تکنیک پرایمینگ قدرت رویشی جوانه زنی و استقرار گیاهچه را در این گیاه افزایش دهیم.