سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود ذاکری نیری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامشهر
محمد محمدی هاشمی – دانشجویان کارشناسی ارشد عمران آب
نادر نادری –

چکیده:

سیلاب همواره یکی ازمخرب ترین بلاهای طبیعی است عوامل مختلف درکنترل شدت سیلاب و تعیین دبی پیک نقش دارند دراین تحقیق نقش پوشش گیاهی حوضه درتعیین دبی پیک و زمان تاخیر سیلاب با استفاده از مدل WMS مورد بررسی قرارگرفته است محدوده مورد مطالعه بخش غربی شهرستان اسلامشهر می ب اشد و زیرحوضه رودخانه موجود دراین ناحیه بخشی ازرودخانه کرج موردبررسی قرارگرفته است ابتدا مدل دیجیتالی ارتفاع DEM منطقه تهیه سپس با استفاده ازمدل WMS پارامترهای هندسی حوضه و همچنین پارامترهای هیدرولوژیکی مورد نیاز برداشت گردید با توجه به نوع پوشش منطقه وکاربری اراضی و شماره منحنی CN متناظر با هرپوشش با استفاده از روش SCS هیدروگرافهای سیلاب خروجی زیرحوضه برداشت گردید دراین مدل اختلاف قابل توجه درهیدروگراف سیلاب خروجی با توجه به هرنوع پوشش وپراکندگی آن حاصل شد و درنتیجه مشخص گردید که پوشش گیاهی متراکمتر منطقه بشدت درکاهش دبی پیک سیلاب و نتیجتا کاهش خسارات ناشی ازسیلاب موثر میب اشد.