سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل نیاعمران – استادیار دانشگاه کردستان
محسن نوریان بهمند – کارشناس ارشد عمران سازه

چکیده:

دراین مقالهابتدا طرح اختلاط بتن خودتراکم با استفاده ازروش تاگوچی برای مقاومت فشاری بهینه شد درمرحله بعد اثرپوزولان توف سبز ابیک که یک نوع پوزولان طبیعی می باشد روی دوام بتن خودتراکم دربرابر درجه حرارت های بالا مورد بررسی قرارگرفت نحوه کاربدین صورت بود که نمونه هایی از بتن خودتراکم حاوی ۰ ۱۰ ۲۰ ۳۰۴۰ درصد پوزولان به جای سیمان ساخته شد و رفتار آنها دربرابر درجه حرارت های بالا مورد بررسی قرارگرفت ازمایشهای صورت گرفته روی بتن تازه و سخت شده دراین تحقیق شامل اسلامپ فلو حلقه J جعبه L شکل قیف V شکل جعبه U شکل آزمایش مقاومت فشاری و درصد تخلخل می باشد نتایج حاصل روی نمونه هایی ۹۰ روزه دراین تحقیق نشان میدهد که هرچه درصد پوزولان موجود دربتن بیشتر باشد افت مقاومت فشاری وکاهش درصد تخلخل کمتری دربرابردرجه حرارت های بالا مشاهده م یشود.