سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آناهیتا یزدان پاک – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، دانشکده علوم کشاورزی
علی نقی فرح بخش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز،دانشکده علوم کشاورزی

چکیده:

درراستای دستیابی به اهداف کشاورزی پایدار، شناخت رفتار آفتکشها در محیط به منظور کاهش اثرات سوءزیست محیطی و بهینه سازی فعالیتهای کشاورزی ضروری است. دراین تحقیق، کوشش شده است اثرات پسمانی یکعلفکش سولفونیل اوره (نیکوسولفورون) مورد استفاده در ذرت و تاثیر آن بر فراسنجههای رشد گیاه زراعی گندم که به طور معمول در شرایط استان فارس بعد از ذرت کاشته میشود مورد ارزیابی قرار گیرد. برای تعیین اثر پسمانی علفکشهای ذرت روی کشت بعدی گندم، آزمایش گلدانی در گلخانه با استفاده از روش زیستسنجی و در قالب طرح کاملاٌ تصادفی در ۴ تکرار انجام شد. انتخاب تیمارهای آزمایش براساس مقادیر احتمالی پسمانی علفکش نیکوسولفورون شامل: صفر (شاهد)، ۵۰،۴۰،۲۰،۱۰،۵ ، ۱ و ۱۰۰ درصد از مقادیر تجارتی توصیه شده آنها درشرایط مزرعه بود. پس ازکاشت بذر گندم رقم آتیلا درگلدانهایی به قطر ۷ سانتیمتر و حاوی خاک بکر و بدون سابقه قبلی مصرف علفکش،تیمارهای یادشده درگلدانها اعمال شد. هشت هفته پس ازجوانه زنی بذور، فراسنجههای رشد شامل درصد جوانهزنی،طول ساقه، طول ریشه، وزن تر و خشک ساقه و ریشه اندازه گیری شد. داده های به دست آمده از آزمایش با استفاده ازتسهیلات کامپیوتری ونرم افزارSAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرارگرفت. مقایسه میانگین ها که با استفاده ازآزمون LSDانجام شد نشان دادکه تمام فراسنجه های رشد گندم رقم آتیلا تحت تاثیر تیمارهای مختلف قرار گرفت و اختلاف معنی داری با شاهد بدون مصرف علفکش نشان دادند. رابطه دوز اثر پسمانی علفکش نیکوسولفورون با کاهش وزن تر و خشک نهال بذرهای گندم خطی بود.