سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

نسیبه یزدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
مهران هودجی – دانشیار دانشگاه آزاد خوراسگان
بهاره طبیبیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

پسماندهای آلی حاوی مقادیرزیادی ازعناصرغذایی هستند که پس از افزودن آنها به خاک باعث افزایش رشد وعملکرد گیاهان می شوند درعین حال مصرف آنها دارای غلظت های بالایی ازعناصر کم مصرف و فلزات سنگین هستند که میتواند منجر به آلودگی خاک و انتقال آن به زنجیره غذاییشده و سلامت انسان و حیوان را به خطر مواجه کند هدف ازتحقیق حاضر ارزیابی اثرپسماندهای الی برغلظت عناصر سنگین نظیر روی و سرب درمنطقه فولادمبارکه اصفهان می باشد این مطالعه درباغ گونه شناسی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان بصورت طرح اسپلیت پلات و درسه تکرار انجام شد تیمارها شامل شاهد لجن فاضلاب کود گاوی مخلوط لجن فاضلاب و کود گاوی مخلوط لجن فاضلاب و کمپوست و مخلوط کود گاوی و کمپوست درسه سطح به ترتیب درپای هردرخت و درختچه بود که درفاصله ۵۰ سانتیمتری کنارگونه های گیاهی اعمال شد ۲ سال بعد از اعمال تیمارها ازدیواره چالکودها عمق۰-۳۰ نمونه های خاک تهیه و غلظت کل و قابل استخراج با DTPA فلزات سنگین روی و سرب درتیمارهای پسماند آلی اندازهگیری شد.