سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

کاظم علیجان زاده فیروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد تغذیه دام
حمیدرضا ممتاز – استادیار دانشکده کشاورزی ارومیه
فرزاد میرزایی – استادیار علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی
بهمن نویدشاد – استادیار علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده:

به منظور ارزیابی اثر پروبیوتیک پریمالاک و پری بیوتیک فرماکتو برعملکرد رشد خصوصیات لاشه سیستم ایمنی و PH شیرابه اندامهای گوارشی جوجه های گوشتی آزمایشی با استفاده از ۲۵۶ قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه تجارتی راس ۳۰۸ درقالب یک طرح کاملا تصادفی اجرا شد چهارجیره آزمایشی شامل جیره فاقد افزودنی جیره شاهد جیره حاوی پروبیوتیک جیره حاوی پری بیوتیک و جیره حاوی پروبیوتیک +پری بیوتیک درچهار تکرار و به تعداد ۱۶ قطعه جوجه درهر تکرار موردمطالعه قرارگرفت درروز ۲۸ دوره پرورش دو پرنده از هر تکرار به طور تصادفی انتخاب و کشتارشدند و از آنها نمونه های مختلفی گرفته شد استفاده از افزودنی های فوق باعث کاهش معنی دار ضریب تبدیل غذایی نسبت به گروه شاهد گردید. <0.05 P < استفادها ز پریمالاک و فرماکتو به تنهایی باعث افزایش لاشه آماده طبخ شد P<0.05 همچنین درصد وزن سینه تحت تاثیر تیمارهای آزمایش بصورت معنی داری افزایش یافت p<0.05وزن طحال و بورس فابرسیوس توسط تیمارها تحت تاثیر قرار نگرفت P<0.05 و PH سکومی تحت تاثیر تیمارهای پریمالاک فرماکتو و یا ترکیب این دو به طور معنی داری کاهش یافت ولی PH سنگدانها تحت تاثیر افزودنی ها قرار نگرفت P<0.05