سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا طهماسبی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی بذر
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
شهرام شعاعی –

چکیده:

این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار درمزرعه طهماسبی درسال ۱۳۹۰ اجرا شد عوامل مورد بررسی شامل سه رقم لوبیا گلی اختر و لاین ۸۱۰۸۸ D و پنج سطح پرایمینگ شامل شاهد پرایم با آب مقطر سولفات روی اسید سالیسیلیک و ریزوبیوم بود اثرمتقابل تیمارها نشان داد که بالاترین عملکرددانه معادل ۳۱۴۳ کیلوگرم درهکتار از رقم گلی و پرایم با ریزوبیوم حاصل شد که با تیمار سولفات روی و سالیسیلیک اسیددرهمین رقم دریک گروه آماری قرارگرفتند پرایمینگ بذر با اسید سالیسیلیک و سولفات روی و ریزوبیوم دررقم گلی عملکرد دانه را نسبت به شاهد به ترتیب ۹/۹و۸/۶و۱۰/۳ درصد افزایش داد این آزمایش نشان داد که پرایمینگ بذر موجب افزایش عملکرد و بهبود برخی خصوصیات زراعی گیاه لوبیا میگردد.