سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

دانیال آبادی خواه ده علی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد
حسین شمسی محمود آبادی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

چکیده:

به منظور مطالعه اثر پارامترهای رشد روی گیاه تربچه آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی مجری در سال ۱۳۸۹ انجام شد. از طرح کاملا تصادفی با ۴ تیمار شامل بدون اعمال تیمار به عنوان شاهد و سیانید پتاسیم و هیدروکسامیک اسید با غلظت ۰/۰۰۵ میلی مولار و مخلوط این دو ماده در ۳ تکرار و به صورت پیش تیمار استفاده شد. به گونه ای که هر هفته گیاهان با شوری به ترتیب ۶/۸ و ۱۲/۱ و ۱۴/۳ و بالاتر از ۲۰ds/m آبیاری شدند. در آخر طول ریشه و ساقه اندازه گیری شد. نتایج آزمایش نشان داد که اثر شوری بر روی طول ریشه وساقه در سطح ۱ درصد معنی دار شد. پس از بررسی مقایسه میانگین ها مشخص شد که بالاترین طول ریشه به دست آمده در تیمار شاهد با میانگین ۶/۱۶ سانتی متر می باشد که با دیگر تیمارها اختلاف معنی داری دارد و کمترین طول ریشه مربوط به تیمار اسیدهیدروکسامیک است. بالاترین طول ساقه به دست آمده در تیمار هیدروکسامیک با میانگین ۴/۳۳ سانتی متر می باشد که با تیمار توأم اختلاف معنی داری ندارد و کمترین طول ساقه مربوط به تیمارشاهد با میانگین ۳۰/۵ می باشد که با تیمار سیانید اختلاف معنی داری ندارد.