مقاله اثرپذیری کارآفرینی در سازمان از ساختار سازمانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مدیریت کسب و کار از صفحه ۱۱۹ تا ۱۳۵ منتشر شده است.
نام: اثرپذیری کارآفرینی در سازمان از ساختار سازمانی
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساختار سازمانی
مقاله تمرکز
مقاله پیچیدگی
مقاله رسمیت
مقاله کارآفرینی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرابی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کردلویی حمیدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: شیخ حسنی معصومه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازمان های امروزی برای حفظ موجودیت خود و در چالش با هنجارهای موجود به عواملی نظیر توانایی، خلاقیت و نوآوری منابع انسانی خود وابسته اند. با پیشرفت سریع صنایع در عرصه رقابت های جهانی، اهمیت تفکر و فرآیندهای کارآفرینانه در سازمان ها بیش از پیش مورد تاکید قرار می گیرد و مدیران و برنامه ریزان سازمان ها برای بقا و رشد و پیشرفت و مقابله با مشکلات سازمان به فراهم آوردن بستری مناسب برای ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی در کارکنان نیاز دارند. یکی از بسترهای لازم، ساختار و تشکیلات سازمانی مناسب است. در تحقیق حاضر رابطه بین ساختار سازمانی و کارآفرینی مورد مطالعه قرار گرفته است. بر این اساس عوامل ساختار سازمانی شامل رسمیت، پیچیدگی و تمرکز در حیطه صف و ستاد میاز یک سو و عوامل کارآفرینی در حیطه صف و ستاد از سوی دیگر مورد بررسی قرار گرفته است. برای دسترسی به هدف تحقیق و مشخص ساختن ارتباط بین عوامل ساختار سازمانی و کارآفرینی پس از طراحی و توسعه مدل تحقیق، فرضیات تحقیق تبیین شد و برای سنجش هدف اصلی تحقیق یک سوال اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح گردید.
بنا به نتایج این تحقیق بین اجزای ساختار سازمانی (تمرکز، رسمیت) و کارآفرینی در حیطه صف و ستاد رابطه معنی داری وجود دارد. اما بین پیچیدگی و کارآفرینی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.