سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سحر عباسیه – دانشجوی کارشناسی ارشد
نعمت الله اعتمادی – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
داود نادری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان

چکیده:

امروزه تنظیم کننده های رشد به منظور افزایش کیفیت چمن مورد استفاده قرارمیگیرد دراین تحقیق اثردو غلظت تنظیم کننده رشدپاکلوبوترازول ۴۵۰و۶۵۰ گرم درهکتار برمیزان کربوهیدات ریشه و اندام هوایی و خصوصیت ریشه چمن رای گراس چندساله مورد بررسی قرارگرفت این تحقیق درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار و درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه ازاد اسلامی واحدخوراسگان اصفهان انجام شد صفات مورد مطالعه شامل میزان کربوهیدرات ریشه و اندام هوایی و زن تروخشک ریشه بودند نتایج نشان داد غلظت های مختلف پاکلوبوترازول باعث افزایش میزان کربوهیدرات ریشه و اندام هوایی چمن رای گراس نسبت به شاهد شدند این درحالی است که هیچکدام از غلظت های کند کننده رشد پاکلوبوترازول تاثیر معنی داری روی وزن تروخشک ریشه چمن مذکور نداشتند.