سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

ابراهیم حسنی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه
جواد احدیان – استادیار دانشکده مهندسی علوم آب

چکیده:

دراین مقاله به بررسی توزیع تنش برشی درمحل تلاقی دو فلوم با زاویه ۹۰درجه پرداخته شده است عمق فرسایش کانال درعبور جریان با نسبت دبی کانال فرعی به اصلی ۰/۵ و نسبت پهنای کانال فرعی به اصلی ۰/۷ درتلاقی ۹۰درجه کانالها جهت کالیبراسیون مدل مدنظر قرارگرفته است سپس نتایج مدل رابرای سه نسبت پهنای کانال فرعی به اصلی ۰/۴۲۸ و ۰/۷۱۴ و ۱وسه نسبت دبی ۰/۳۳و۰/۶۶و۰/۸ ارایه شده است نتایج نشان میدهد با افزایش نسبت دبی درنسبت پهنای معین تنش برشی درمحدوده تلاقی افزایش یافته و با کاهش نسبت پهنای کانالها دریک نسبت دبی معین تنش برشی نیز درمحدوده تلاقی افزایش یافته است.